Algemene Voorwaarden

Look4Lamps (TIPPS BV) is aangesloten bij Stichting Webshop Keurmerk en hanteert de voorwaarden van
deze stichting. Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in
overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de
Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.


Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of
  diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of
  diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen
  die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
  handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of
  digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of
  ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
  toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de
  informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
  overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten,
  (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt
  gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale
  inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik
  gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese
  modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
  overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn
  samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer
TIPPS BV , handelsnaam: Look4lamps
Vieweg 2, 3832 RW Leusden
Telefoonnummer: 0031 (0)6 14502118
E-mailadres: klantenservice@look4lamps.nl
KvK-nummer: 39093738
Btw-identificatienummer: NL815991617B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand
  gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden
  aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene
  voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig
  mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
  elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door
  de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
  aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen
  en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
  worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing
  en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
  bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
  nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale
  inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
  aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn
  deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
  Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
  aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
  ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de
  overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor
  een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
  passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
  betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
  verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit
  onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een
  bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument
  de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
  manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan
  maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van
  toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de
  overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer
  dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
  levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een
  bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de
  consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
  verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument
  aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
  consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De
  ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze
  over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd
  weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop
  de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft
  ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de
  dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.


Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
  product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking
  van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag
  hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van
  een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem
  niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
  herroepingsrecht heeft verstrekt.

 
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door
  middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de
  consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft
  niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de
  terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is
  verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in
  originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
  instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
  consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer
  niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten
  zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst
  of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt
  volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een
  bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is
  nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of
  elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot
  levering van stadsverwarming, indien:
  a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de
  kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas,
  water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële
  drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de
  nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten
  van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt,
  stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de
  ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen
  volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het
  product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de
  consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,
  tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
  standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te
  betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen
als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
  de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt
  verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer
  worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk
  aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder
  verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
  overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een
  bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
  goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of
  periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die
  worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk
  voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te
  worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar
  waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk
  is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is
  verbroken;
 12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten
  en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden
  zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met
  variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde
  prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
  indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
  indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop
  de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
  aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op
  de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product
  geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt
  nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover
  de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel
  van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,
  importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die
  verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van
  zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij
  de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
  diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de
  ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren,
  tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of
  indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument
  hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval
  het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft
  onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment
  van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
  vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen
  met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste
  één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van
  de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
  bepaalde periode;
  - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlening:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
  producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
  vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
  tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd
  voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst
  tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
  producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument
  te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten
  hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per
  maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en
  weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en
  eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
  overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de
  redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de
  consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de
  bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
  overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan
  op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer
  verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de
  consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of
  dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan
  de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de
  ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen
  heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen
  deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de
  ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te
  brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10%
  over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De
  ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de
  klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de
  gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de
  datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt 
  door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
  indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend
  via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk
  (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende
  ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de
  klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
  geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
  betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van
  overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en
  diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de
  ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den
  Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument
  zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de
  Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan
  deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na
  een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks
  ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de
  ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer
  gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het
  reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/decommissies/
  2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van
  bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de
  ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn
  bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is
  behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting
  Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële
  Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende
  hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting
  Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of
  Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 – Branchegarantie

 1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de
  Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend
  advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze
  garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het
  vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per
  bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij
  bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft
  Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend
  advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij
  Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Stichting
  Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de
  consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te
  dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling
  daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de
  Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn
  gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod
  de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA AmsterdamBijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan:   [ naam ondernemer]
            [ geografisch adres ondernemer]
            [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
            [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]


- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*


- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.